• Technická podpora: +421 2 3300 4200, +421 2 4445 0123
  • WebMail
  • VoIP

Zásady o ochrane a spracúvaní osobných údajov v spoločnosti RAINSIDE s.r.o. platné od 25.05.2018

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú splnením informačnej povinnosti spoločnosti RAINSIDE s.r.o. so sídlom Teslova 43, 821 02 Bratislava, IČO: 31386946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8201/B (ďalej len RAINSIDE) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "GDPR") a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Svoje činnosti vykonávame s dôrazom na náš trvalý záväzok k ochrane osobných údajov identifikovaných, resp. identifikovateľných fyzických osôb, ako aj našich zamestnancov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.

DEFINÍCIE

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú Osobné údaje a pre účely Zmluvy sa ňou rozumejú zákazníci, prípadne správcovia budov, kde sídlia zákazníci.

Osobitná zmluva je akákoľvek zmluva vrátane jej príloh alebo akceptovaná objednávka uzavretá pred alebo po účinnosti tejto Zmluvy na základe ktorej si Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ poskytujú jednorazové alebo opakujúce sa služby alebo obdobné plnenia a v ktorej súvislosti dochádza k Spracúvaniu.

Subdodávateľ je ďalší sprostredkovateľ poverený Sprostredkovateľom spracúvaním Osobných údajov.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie súvisiace s Dotknutou osobou, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu, ktoré Sprostredkovateľ spracúva v mene prevádzkovateľa pri plnení Osobitnej zmluvy.

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných Osobných údajov alebo inak spracúvaných Osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Predpisy o ochrane údajov znamenajú GDPR a právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany Osobných údajov

Spracúvanie je akákoľvek touto alebo Osobitnou zmluvou povolená operácia alebo množina operácií vykonávaných Sprostredkovateľom, ktoré sú súčasne nevyhnutné na plnenie Osobitnej zmluvy, spočívajúce najmä vo vykonávaní úkonov ako sú zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporiadanie, kategorizácia, ukladanie, prispôsobenie alebo pozmeňovanie, získavanie, konzultácia, použitie, publikovanie odoslaním, distribúcia alebo iné sprístupnenie, zosúladenie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie Osobných údajov alebo množín Osobných údajov

1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL ICH SPRACÚVANIA, PRÁVNE ZÁKLADY A DOBA SPRACÚVANIA

Spoločnosť RAINSIDE spracúva tieto kategórie osobných údajov svojich zákazníkov a dodávateľov:

1.1. Údaje zákazníkov v súvislosti so zmluvným vzťahom
Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ako aj telefónne čísla a výška neuhradených záväzkov a iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (Zákon o elektronických komunikáciách ďalej ako "Zákon")

Účely spracúvania osobných údajov: Poskytovanie služby v zmysle zmluvy, konkrétne na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, prenesenia čísla, fakturácie vyúčtovania úhrady, evidencie a postupovania pohľadávok, vypracovania zoznamu účastníkov, podávania informácií v rámci koordinačných centier a operačných stredísk tiesňového volania, spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa Zákona. Spoločnosť RAINSIDE je tiež oprávnená podľa § 55 ods. 1 Zákona spracúvať nevyhnutné údaje týkajúce sa dlžníkov, alebo osôb, o ktorých spoločnosť RAINSIDE alebo Iný podnik zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel uvedený v § 43 ods. 1 písm. c) Zákona pre posúdenie, či Účastník dáva záruky, že bude plniť Zmluvu.

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať a na spracúvanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Neposkytnutie údajov podľa bodu 20.1 má za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu z dôvodu nesplnenia zákonnej požiadavky (§43ods.2.písm.b) Zákona). RAINSIDE je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré dotknutá osoba poskytne.
Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

RAINSIDE môže získavať a spracúvať aj osobné (identifikačné) údaje týkajúce sa zástupcov Účastníka v nevyhnutnom rozsahu a na čas nevyhnutný, v akom je takéto spracúvanie na účely evidencie určenia konkrétnej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene Účastníka pri určitých úkonoch na základe splnomocnenia zástupcu. V takomto prípade sa údaje z plnomocenstva uchovávajú ako súčasť zmluvy.

Doba spracúvania osobných údajov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou RAINSIDE, aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom – zvyčajne 3 mesiace po skončení zmluvy v prípade, ak boli všetky zmluvné záväzky vyrovnané; v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia).

Prevádzkové a lokalizačné údaje sú uchovávané do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

1.2 Údaje získané na základe súhlasu
Spracúvanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov spoločnosti RAINISDE, ale ich spracúvanie umožní spoločnosti RAINSIDE zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov naozaj zaujíma, a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné.

1.3 Údaje kontaktných osôb zákazníkov a dodávateľov v súvislosti so zmluvným vzťahom
Kategórie osobných údajov: V rámci uzatvorenia a plnenia zákazníckej alebo dodávateľskej zmluvy alebo požiadavky je dôležité, aby sme dokázali správne identifikovať osoby, s ktorými máme komunikovať, ktoré majú rozličné oprávnenia a sú autorizované udeľovať pokyny a prijímať informácie pri plnení zmluvy alebo iné súvisiace informácie. Tieto osoby môžu byť zamestnancami Vašej spoločnosti alebo pracovníkmi jej dodávateľov. Z času na čas môžeme týmto osobám poskytovať aj informácie o iných podobných tovaroch a službách spoločnosti RAINSIDE, najčastejšie v súvise s inováciami našich služieb.

O týchto osobách spracúvame len nevyhnutné identifikačné informácie - meno, priezvisko, pracovné/služobné/funkčné zaradenie, odborný útvar miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Účely spracúvania osobných údajov:

• Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy so spoločnosťou RAINSIDE, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo iná osoba ktorá dotknutú osobu poverila (napr. zamestnávateľ dotknutej osoby), pričom údaje dotknutej osoby sú spracúvané na účel identifikácie kontaktnej osoby pri komunikácii, autorizácii pokynov a iné poskytovanie informácií medzi zmluvnými stranami.
Dotknutá osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou je oprávnená takéto používanie svojich kontaktných informácií kedykoľvek odmietnuť.
• Použitie údajov kontaktných osôb uvedených zmluvnou stranou pre priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb zmluvnej strane prostredníctvom osoby, ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty spoločnosť získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.
Dotknutá osoba je oprávnená takéto používanie svojich kontaktných informácií na tento účel kedykoľvek odmietnuť.

Právne základy spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. V prípade poskytnutia údajov zamestnávateľom sa uplatňuje tiež osobitný predpis - §78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.: (3) Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.

Doba spracúvania osobných údajov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou RAINSIDE (po dobu, kým je dotknutá osoba druhou zmluvnou stranou poverená ako kontaktná osoba), aj po ukončení zmluvného vzťahu /odvolaní tohto poverenia, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti - zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy/poverenia, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

1.4 Údaje z komunikácie so zákazníkmi
Kategórie osobných údajov:
Spoločnosť RAINSIDE pre potreby poskytovania svojich služieb a riešenia požiadaviek robí záznamy z komunikácie so zákazníkmi, najmä zápisy z osobnej komunikácie pri priamom kontakte, písomné a elektronické záznamy z komunikácie prostredníctvom telefonického spojenia a elektronickej pošty.

Účel spracúvania osobných údajov:
Vyhotovovanie a ukladanie písomných záznamov, t. j. záznamov týkajúcich sa osoby Účastníka pre zaznamenanie dôkazu o pokynoch, taktiež na použitie takto získaných záznamov na účely plnenia zmluvy – vybavovania a vyhodnocovania požiadaviek Účastníka, rozsahu a kvality Služieb poskytovaných Účastníkovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov Účastníkov. Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Doba spracúvania osobných údajov:
Písomné Záznamy: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou RAINSIDE, aj po ukončení zmluvy, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy alebo po vybavení požiadavky, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

2. Registratúra a osobné údaje
Aj v prípade, ak spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady budeme tieto údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať vo forme registratúrnych záznamov po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom spoločnosti až do ich vyradenia.

3. Kategórie príjemcov osobných údajov
Spoločnosť RAINSIDE pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané spoločnosťou RAINSIDE, majú postavenie sprostredkovateľov ktorí spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od spoločnosti RAINSIDE a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o kategórie:
• prevádzkovateľov informačných systémov, predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo • dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné • bezpečnostné služby, zabezpečujúce ochranu objektov RAINSIDE • spoločností, zabezpečujúcich vymáhanie dlžných pohľadávok

Spoločnosť RAINSIDE v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

4. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Spoločnosť RAINSIDE s.r.o. bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje inej spoločnosti ani na marketingové účely. Na zabezpečenie naplnenia povinností, vyplývajúcich nám ako telekomunikačnému podniku zo zákona sme však v určitých prípadoch oprávnení poskytnúť osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje tretím osobám – súdom, iným orgánom verejnej správy a štátu. V nevyhnutnom rozsahu môžeme poskytnúť aj iným telekomunikačným podnikom v záujme účinnejšej ochrany alebo ak je to potrebné z dôvodu možnosti poskytnutia služieb v sieti iného podniku, napríklad pri prenose telefónneho čísla.

5. Spôsob spracúvania osobných údajov
Spoločnosť RAINSIDE vedie záznamy o svojich spracovateľských činnostiach, tak ručných, ako aj automatizovaných a má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracúvateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným pracovníkom spoločnosti RAINSIDE.

6. Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní manažovaných a cloudových služieb RAINSIDE
Ak ste zákazníkmi našich manažovaných služieb (služby na báze riešení cloud, virtuálnych platforiem a dátových úložísk), ako je napr. Virtual Datacenter, Backup/Network Storage, Mail Server, Asterisk) a zistili ste, že prostredníctvom našich riešení uchovávate v našich systémoch osobné údaje, Vaša spoločnosť môže byť prevádzkovateľom a naša spoločnosť môže byť sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. V takom prípade môže byť potrebné, aby sme pred spracúvaním uzatvorili Zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov (Data Processing Agreement - DPA), kde budú dojednané základné podmienky spracúvania osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky k spracúvaniu osobných údajov pri týchto službách, v rámci prípravy zmluvy Vám radi poskytneme potrebné informácie, či už cez obchodného zástupcu, ktorý s Vami komunikuje, alebo na adrese gdpr@rainside.sk.

7. Práva dotknutých osôb, ktorých údaje spracúvame
Ak ľubovoľné subjekty spracúvajú Vaše osobné údaje, v zmysle GDPR disponujete viacerými právami, ktoré Vám dávajú možnosť toto spracúvanie ovplyvniť. Nie všetky práva si však môžete uplatniť vždy – záleží predovšetkým od právneho základu, podľa ktorého sú informácie spracúvané. Napríklad, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej požiadavky (v našom prípade je takou požiadavkou povinnosť evidovať údaje o účastníkoch používajúcich služby našej siete), toto spracúvanie údajov nemôžete namietať alebo požadovať výmaz.

Žiadosť o uplatnenie práv môžete podať písomne na adresu sídla spoločnosti RAINSIDE (v prípade písomného elektronického podania na adrese gdpr@rainside.sk), za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

7.1 Právo na prístup k osobným údajom
Podľa čl. 15 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti RAINSIDE:
• potvrdenie, či spracúva osobné údaje, • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ, • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov. • v prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť RAINSIDE oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

7.2 Právo na opravu nesprávnych údajov
Podľa čl. 16 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť RAINSIDE spracúvať. Zákazník spoločnosti RAINISDE, má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

7.3 Právo na výmaz
Podľa čl. 17 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak spoločnosť RAINISDE nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Spoločnosť RAINSIDE má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania
Podľa čl. 18 GDPR bude mať dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu.

7.5 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania
Podľa čl. 19 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany spoločnosti RAINSIDE v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

7.6 Právo na presnosť osobných údajov
• Podľa čl. 20 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti RAINSIDE, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť RAINSIDE o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi. • Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môžeme údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať. • V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

7.7 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
• Podľa čl. 21 GDPR bude mať dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti RAINSIDE. • V prípade, že spoločnosť RAINSIDE nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť RAINSIDE spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

7.8 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).

7.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť RAINSIDE uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

7.10 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov( https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

8. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov v spoločnosti RAINSIDE
Spoločnosť RAINSIDE ustanovila zodpovednú osobu (DPO), na ktorú sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť so svojimi otázkami a žiadosťami o informácie k spracúvaniu svojich osobných údajov spoločnosti RAINSIDE, realizáciou niektorého práva v zmysle GDPR.
Kontaktovať zodpovednú osobu môžete na nasledovných kontaktných údajov:

Korešpondečná adresa:
RAINSIDE s.r.o.
Teslova 43,
821 02 Bratislava
Email: gdpr@rainside.sk
Tel. číslo: +421 2 3300 4202